ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Κώστας Μουτζούρης

Κώστας Μουτζούρης

Ο Κώ­στας Μου­τζού­ρης γεν­νή­θη­κε στη Μυ­τι­λή­νη Λέ­σβου, από γο­νείς εκ­παι­δευ­τι­κούς από το Πλω­μά­ρι. Πέ­ρα­σε τα μα­θη­τι­κά του χρό­νια στη Λέσβο και σε ηλι­κία 17 ετών πήγε στην Αθήνα για να σπου­δά­σει Πο­λι­τι­κός Μη­χα­νι­κός.

Απο­φοί­τη­σε με άρι­στα το 1971 και ακο­λού­θη­σε με­τα­πτυ­χια­κές και δι­δα­κτο­ρι­κές σπου­δές, με υπο­τρο­φία του ΙΚΥ, στο αντι­κεί­με­νο του Υδραυ­λι­κού Μη­χα­νι­κού στο Πο­λυ­τε­χνείο της Grenoble στη Γαλ­λία και με­τα­δι­δα­κτο­ρι­κές σπου­δές στο Πο­λυ­τε­χνείο Delft της Ολ­λαν­δί­ας.

Τη δε­κα­ε­τία του 80 ´  ήταν επι­σκέ­πτης κα­θη­γη­τής στο πα­νε­πι­στή­μιο του Ανό­βε­ρου στη Γερ­μα­νία.

Επέ­στρε­ψε στην Ελ­λά­δα και εντά­χθη­κε αρ­χι­κά στο κα­θη­γη­τι­κό δυ­να­μι­κό της Πο­λυ­τε­χνι­κής Σχο­λής του Δη­μο­κρί­τειου Πα­νε­πι­στη­μί­ου Θρά­κης.

Εξε­λέ­γη κα­θη­γη­τής του Εθνι­κού Με­τσό­βιου Πο­λυ­τε­χνεί­ου, στο αντι­κεί­με­νο της Ακτο­μη­χα­νι­κής και των Λι­με­νι­κών Έργων.

Υπήρ­ξε ο πρω­τερ­γά­της της ίδρυ­σης του Ερ­γα­στη­ρί­ου Λι­με­νι­κών Έργων, ενός πρό­τυ­που χώρου διε­ξα­γω­γής πει­ρα­μά­των σε πραγ­μα­τι­κά μο­ντέ­λα υπό κλί­μα­κα, μο­να­δι­κό στο είδος του στην Ελ­λά­δα και ένα από τα λίγα σε ευ­ρω­παϊ­κό επί­πε­δο.

Είναι κα­θη­γη­τής Α’ βαθ­μί­δας εδώ και 20 χρό­νια. Έχει δια­τε­λέ­σει Πρό­ε­δρος της Σχο­λής Πο­λι­τι­κών Μη­χα­νι­κών για τέσ­σε­ρις θη­τεί­ες. Το 2006 εξε­λέ­γη Πρύ­τα­νης του Εθνι­κού Με­τσό­βιου Πο­λυ­τε­χνεί­ου.

Είναι Πρύ­τα­νης του Πα­νε­πι­στη­μί­ου Δυ­τι­κής Ατ­τι­κής.

Το 2011 επι­βρα­βεύ­τη­κε από το γαλ­λι­κό κρά­τος με το πα­ρά­ση­μο του ιπ­πό­τη της τά­ξε­ως των γραμ­μά­των για την προ­σφο­ρά του στην Παι­δεία, την Έρευ­να και τη σύ­σφι­ξη των σχέ­σε­ων με­τα­ξύ των ελ­λη­νι­κών και των γαλ­λι­κών Πα­νε­πι­στη­μί­ων.

Πα­ράλ­λη­λα με τις δι­δα­κτι­κές του υπο­χρε­ώ­σεις έχει πλού­σιο ερευ­νη­τι­κό, με­λε­τη­τι­κό και συγ­γρα­φι­κό έργο.

Έχει δη­μο­σιεύ­σεις σε έγκυ­ρα διε­θνή επι­στη­μο­νι­κά πε­ριο­δι­κά του κλά­δου του, ενώ έχει με­τά­σχει στη διορ­γά­νω­ση πολ­λών ελ­λη­νι­κών και διε­θνών συ­νε­δρί­ων στο αντι­κεί­με­νο της Ακτο­μη­χα­νι­κής.

Είναι πα­ντρε­μέ­νος με τη Δή­μη­τρα Μου­τζού­ρη και έχει τρία παι­διά, το Γιάν­νη, τη Μάγδα και το Χάρη.

Το πρόγραμμά μας

Διαβάστε αναλυτικά τους κύριους άξονες του προγράμματός μας.

Υποψήφιοι συνδυασμού

Δείτε όλους του υποψηφίους του συνδυασμού μας

καλεστε μασ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

επισκεφθειτε μασ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Βενιζέλου 5, Χίος
Π. Κουντουριώτη 11, Λέσβος
Πλατεία ΚΤΕΛ Ελ.Βενιζέλου 133, Μύρινα, Λήμνος

επικοινωνηστε μαζι μασ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ EMAIL

Almaanaptixis.gr © 2019. All Rights Reserved.